Prodej svářecích strojů a zařízení svařovacích pracovišť, poradenství v oboru sváření, svářecí techniky a kovovýroby.
+420 514 514 143

1. Základní údaje

Dodavatel:
Svařovací technika Znojmo

Dobšická 2
669 02 Znojmo

IČO: 62848160
DIČ: CZ 7510054739
Email: info@elsvar.cz
 

Výdejna:

Svařovací technika Vaculík,

Dobšická 2,   669 02 Znojmo

 


Kontakt: Jindřich Vaculík
Email: info@elsvar.cz
Mobil: 602 119 299
 

       Obchodní a dodací podmínky a reklamační řád pro internetový obchod
Zákazník se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu a v souvislosti s uzavřeným internetovým obchodem tyto podmínky stvrzuje a nemá k těmto obchodním podmínkám žádné připomínky.
 1. Úvodní ustanovení
  Provozovatelem tohoto internetového obchodu:
  Boris Vaculík, Dukelských bojovníků 2815/158, 671 81 Znojmo  IČ 62848160, tel:  
  602119299; 514514143
 2.  
 3. Provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že všechny informace, uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží prostřednictvím internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Komunikace se zákazníkem probíhá elektronicky nebo telefonicky. V případech reklamací pak klasickou poštou, e-mailem info@elsvar.cz nebo osobně v provozovně firmy. 

   
 4. Objednávka, uzavření smlouvy
  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů ve formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou, pokud uvede e-mailovou adresu. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že kupující neuvede svoji e-mailovou adresu nebo ji zadá ve špatném formátu. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky na číslo 602119299 nebo 541541143, e-mailem info@elsvar.cz  či písemně (poštou na adrese: Svařovací technika Znojmo,Dobšická 2/2295
  , 669 02 Znojmo). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, považuje se objednávka za neuzavřenou. Jednotlivé popisy a obrázky zboží jsou pouze informativní, mohou podléhat obsahovým změnám. 

 5.  
 6. Dodací podmínky, termín
  Místem plnění je místo uvedené v objednávce nebo jiné domluvené po předchozí telefonické (e-mailové) domluvě. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí v provozovně prodávajícího nebo předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání, resp. zaplacením zboží. Prodávající dodá zboží do 3 dní (je-li zboží skladem), nejpozději však do 7 dní (u zboží, které je dostupné v době objednávky), po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po jejím potvrzení dle čl. II či v případě využití elektronického platebního styku po připsání ceny včetně balného a poštovného na účet prodávajícího. Pokud by byla dodací lhůta delší, zákazník by na tuto skutečnost byl telefonicky nebo e-mailem upozorněn. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve lhůtě do 14 dní u zboží, které je dostupné v době objednávky, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit. 

   
 7. Platební podmínky, slevy
  Kupní cena zboží je splatná proti převzetí zboží. V případe zásilek zaplatí tyto náklady stejným způsobem jako cenu zboží kupující, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy. Dojde-li v rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek (např. přiobjednání) lze jejich cenu sčítat, popř. bude balné a dopravné účtováno jen u jedné z objednávek.
  V případě, že kupující neuvede způsob zasílání zboží, vyhrazuje si prodávající právo zasílat objednané zboží postupně s tím, že poštovné, balné a dopravné bude účtováno zvlášť za každou jednotlivou dodávku. Kupující může za zboží zaplatit dopravci v hotovosti - dobírkou reps. platební kartou, nebo proforma fakturou (způsoby platby). Kupující musí při platbě řádně uvést prodávajícím požadované údaje tak, aby platba mohla být prodávajícím identifikována. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí cenu potvrzené objednávky.
   
 8. Přepravné a přepravci: 
  Výdejna, expresní zásilka PPL, GEIS, Česká pošta - 24h od expedice+poplatek za dobírku. Náklady na přepravu zásilky jsou uvedeny v oddíle " Doprava ". 
  Pozn.: Výdejna je provozována ve spolupráci s přepravcem GEIS Point s.r.o. 
  http://www.geispoint.cz/
 9.  
 10. Volbu výdejního místa určuje zákazník již v nákupním košíku e-shopu spolupracujícím s Geis Pointem
 11. Žádné čekání ve frontě při vyzvednutí vaší zásilky
 12. Cenově nejvýhodnější a nejatraktivnější způsob dopravy vaší zásilky k vám
 13. Dostupnou a hustou síť výdejních míst pro co nejrychlejší a nejpohodlnější vyzvednutí vaší zásilky
 14. Možnost vyzvednout si vaši zásilku cestou do práce či z práce za nákupy či o víkendu, v některých Geis Pointech i NONSTOP
 15. Zaslání SMS bezprostředně poté, co vaše zásilka dorazí na vámi zvolené výdejní místo Geis Point
 16. Využijte možnost přesměrování zásilky z původně zadané adresy na výdejní místo Geis Point. Změnit místo doručení však můžete až po obdržení SMS s číslem
 17.  
 1.  
 2.  Záruka, reklamace, doklady

 3. viz  Reklamační řád s platností od 1.1.2014

   
 4. Ochrana osobních dat
  Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v marketingové databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření). V případě, že si kupující nepřeje být nadále registrován v databázi, může o "vymazání" z databáze zažádat prostřednictvím emailu info@elsvar.cz, kde musí uvést znění registrace, kterou chce zrušit. 

   
 5. Odstoupení od smlouvy
  V případě, že kupující po obdržení zboží zjistí, že mu zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, má možnost do 2 dnů ode dne převzetí zboží právo odstoupit od smlouvy. Kupujícímu budou proti vrácení zboží vráceny pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, porušil-li originální obal na zboží.


   
 6. Závěrečná ustanovení
  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v internetovém obchodu prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, kdy došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již odevzdanou přepravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku v internetovém obchodě, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Prodávající se zavazuje všem svým stávajícím i budoucím zákazníkům, že data uvedená zákazníkem při registraci nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě a jsou dostatečně chráněna před zneužitím. Kupující uvedením své emailové adresy souhlasí se zasíláním informačních emailů, které slouží k informování zákazníků.

   
  Reklamační řád
  s platností od 01.ledna 2014
   
  Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
  Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec  samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem  nebo s ním jinak jedná.
  Prodávající  je podnikatel Boris VACULÍK,,  se sídlem ve Znojmě, Dukelských bojovníků 2815/158, PSČ 671 81; IČ: 62848160,  vedený v Živnostenském rejstříku, s osvědčením vydaným Živnostenským odborem ve Znojmě dne 16.03.2012,  je obchodní subjekt, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní podnikatelské činnosti. Je podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím svých zaměstnanců dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
  Zákazníkem našeho Velkoobchodu nebo Maloobchodu je  buď  Kupující přímý spotřebitel nebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  Vady zboží
  Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady.
  Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
  má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   věc se  hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  Práva z vady zboží
  Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat  pouze  výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.  Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit  bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
  Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  Lhůty
  Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.
  Ostatní
  Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, .u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
  Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem ( Záruční list ). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto Záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako  Záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v Záručním listě.
  Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od Smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení Smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
   
  Vyřízení reklamace
  V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v Záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na Záruční opravu u podnikatele uvedeného v Záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje Záruční list.
  Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.
  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
  Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.
  Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
  Servisní středisko prostřednictvím Sběrny oprav po řádném vyřízení Reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.
  Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
  Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven Protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto Protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
  V případě odstoupení od Kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.
   
   
  Závěrečná ustanovení
  Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014.
   
  Změny reklamačního řádu vyhrazeny. 
 
 1.