Prodej svářecích strojů a zařízení svařovacích pracovišť, poradenství v oboru sváření, svářecí techniky a kovovýroby.
514 514 143   602 119 299

OBCHODNÍ PODMÍNKY

vztahující se k zásilkovému výdeji zboží prostřednictvím internetového obchodu
společnosti Boris Vaculík IČ:62848160. (dále jen „obchodní podmínky“)

 

Definice a zkratky

 Boris Vaculík Dukelských bojovníků 158 671 81 Znojmo IČ: 628 48 160 Živnostenský list vydaný Živnostenským odborem MÚ Znojmo

Internetový obchod /  Internetový obchod umístěný na www.svarovaci-technika-znojmo.cz

a provozovaný Boris Vaculík

E-shop                                   

Prodávající   Boris Vaculík
 
Spotřebitel - Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

Zboží - Zboží určené prodávajícím k prodeji zásilkovým způsobem (na e-shopu) v rámci jeho podnikatelské činnosti, jedná se například o zboží vybavení technických pracovišť včetně vybavení pracovníků, Osobních ochranných pracovních prostředků ( dále jen OOPP) a pod. 

Objednávka - Objednání zboží prostřednictvím internetového formuláře umístěného na internetovém obchodě Boris Vaculík prodávajícího na internetových stránkách www.svarovací-technika-znojmo.cz/eshop

Odběrné místo - Prodejna Boris Vaculík, I.P.Pavlova 10, 669 02 Znojmo nebo jiné místo zvolené kupujícím na území České a Slovenské republiky z nabídky provozovatele eshopu  Boris Vaculík

Občans z ký zákoník - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

GDPR - Nařízení Evropskéhoj parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
 
Formulář pro odstoupení od smlouvy najdete zde
 
Formulář pro uplatnění práv z vad najdete zde
 

I. Úvodní ustanovení

 

1. [Předmět obchodních podmínek] Prodávající vydává tyto obchodní podmínky v souladu s § 1751 a násl. občanského zákoníku. Obchodní podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy, které vznikají při uzavírání kupních smluv, které mezi sebou uzavírají prodávající a kupující prostřednictvím internetového obchodu. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak zajištěna jejich archivace a reprodukce. V rámci realizace elektronické objednávky je kupující seznámen s obchodními podmínkami. Následnou akceptací obchodních podmínek ze strany kupujícího se obchodní podmínky stávají nedílnou součást takto uzavřené kupní smlouvy.
2. [Kupující] Kupujícím může být fyzická či právnická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a to vždy s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky.
3. [Oprávnění prodávajícího] Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
4. [Rozhodné právo, jazyk] Právní vztahy a případné spory vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem. Smluvním jazykem je jazyk český. Případné spory jsou řešeny místně příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
5. [Komunikační prostředky na dálku] Kupující souhlasí s tím, že je objednávka učiněna komunikačními prostředky na dálku. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající žádnou odpovědnost, stejně tak ani za jakékoliv náklady kupujícího související s využitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
6. [Zákaznický účet] Při první objednávce v e-shopu je kupujícímu automaticky založen zákaznický účet, který slouží primárně pro snadnější objednávání zboží, sledování stavu objednávky a doručení faktury. Kupující má možnost založit si účet také sám. Pro účely účtu budou zpracovány kontaktní údaje uvedené ve formuláři (jméno, příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo) a dále osobní údaje ve formě nákupní historie. Kupující má možnost sám údaje aktualizovat nebo doplňovat; za správnost údajů odpovídá kupující. Výše jmenované údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání účtu. Pokud nebude účet aktivně použit v posledních třech let, budou tyto osobní údaje vymazány. Kupující má možnost si účet sám zrušit, případně může kontaktovat Infolinku Boris Vaculík (info@elsvar.cz). Zrušení je však možné až po úplném dokončení poslední objednávky. V rámci účtu si může kupující nastavit formu komunikace – může tak sám aktivovat nebo deaktivovat různé druhy obchodních sdělení, které mu mohou být doručovány. Kupující bere tímto na vědomí, že s ohledem na technické nastavení mu mohou být doručována obchodní sdělení ještě 14 dnů od dne odvolání souhlasu. V případě, že kupující nechce žádnou formu obchodního sdělení, budou jeho údaje z registračního formuláře využity pouze pro vyřizování jednotlivých objednávek a související úkony, případně další účely, pro které se souhlas kupujícího nevyžaduje. 
7. [Osobní údaje] Za účelem plnění kupní smlouvy zpracovává prodávající osobní údaje kupujícího, a to v rozsahu nutném pro plnění kupní smlouvy (jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefon a údaje ohledně zboží, fakturační údaje). Kupující tyto osobní údaje poskytuje během objednávání a převzetí zboží přímo, anebo prostřednictvím svého zákaznického účtu, pokud má účet zřízen. V případě, že kupující nemá zákaznický účet, resp. si jej zruší, budou jeho osobní údaje zpracovány po dobu minimálně dvou let od uzavření kupní smlouvy resp. převzetí zboží za účelem oprávněných zájmů prodávajícího (doba pro uplatnění reklamace); pokud nebude nutné zpracování pro další účely, které povoluje zákon (např. soudní spor). Po uplynutí této doby zpracování, budou údaje smazány, a to v roce následujícím (2+1 rok). Pokud má kupující uživatelský účet, platí doba zpracování osobních údajů stanovená pro zákaznický účet. Souhrnná informace v souladu s čl. 13 a 14 GDPR o zpracování osobních údajů v spol. Boris Vaculík (včetně podrobnějších informací o zasílání obchodních sdělení, právech subjektů osobních údajů a kontaktů na Pověřence pro ochranu osobních údajů) je umístěna zde.
 

II. Předmět kupní smlouvy

 
1. [Specifika zboží z internetového obchodu] Internetový obchod obsahuje přehled zboží určeného prodávajícím k prodeji zásilkovým způsobem v rámci jeho podnikatelské činnosti. Seznam zboží (a jeho ceny) v internetovém obchodu se může lišit od zboží(včetně jeho cen) nabízeného v kamenné prodejně spol. Boris Vaculík.  Zboží je možné doručit na území České a Slovenské republiky.
Kupující bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, i když je mu objednávka kupujícího doručena. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku pokud kupující v minulosti porušil obchodní podmínky, opakovaně nepřevzal zboží apod., či jinak porušil právní předpisy v souvislosti s užitím internetového obchodu.
2. [Fotografie zboží] Kupující bere na vědomí, že vyobrazení a fotografie u zboží včetně textu uvedeného u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, a to vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců. Rozhodující jsou uvedené technické parametry nabízeného zboží.
3. [Informace ohledně zboží] U každého jednotlivého zboží jsou v internetovém obchodu vždy uvedeny název a kupní cena včetně daně z přidané hodnoty. Kupní cena je považována za cenu smluvní. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH. V internetovém obchodu jsou u jednotlivého zboží dále uvedeny zejména nikoliv však výlučně následující údaje:
a. specifikace zboží a vyobrazení zboží (fotografie),
b. informace o poštovném, tzn. o nákladech za dopravu a balném a případně o poplatcích za výběr způsobu platby kupní ceny zboží. Poštovné není účtováno v případně osobního odběru zboží na odběrném místě a v případě dopravy zboží u jednorázového nákupu zboží v minimální hodnotě uvedené v internetovém obchodě v sekci „Doprava a platba“.
 
4. [Změny zboží a cen, vyprodání zásob] Veškeré změny zboží a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného v internetovém obchodě (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů nebo nabídka platnosti jsou v internetovém obchodě vždy uvedeny.
5. [Zvláštní akce] Pokud prodávající provozuje akci pro zákazníky, která má své vlastní akční podmínky, mají akční podmínky přednost před těmito obchodními podmínkami; případně se tyto obchodní podmínky použijí podpůrně, pokud úprava v akčních podmínkách chybí, nebo je neplatná.
 

III. Informační poradenství

 

IV. Objednávka zboží - Uzavření kupní smlouvy 

1. [Povinnosti smluvních stran] Povinností prodávajícího je
a. dodat kupujícímu zboží objednané prostřednictvím internetového obchodu řádně a včas a na sjednané odběrné místo,
b. předat kupujícímu doklady, které se vztahují ke zboží,
c. umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží.
Povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít a včas za něj zaplatit kupní cenu dle podmínek předem sjednaných.
2. [Proces objednávky] Objednávka je považována za platnou, jsou-li v ní vyplněny veškeré formulářem předepsané povinné údaje a náležitosti. Informace o jednotlivých technických krocích při vyplnění objednávky jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodu a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně objednávku opravit. V závěru procesu jsou kupujícímu zprostředkovány pomocí odkazu aktuální obchodní podmínky. Souhlas s obchodními podmínkami je nutné provézt aktivním zaškrtnutím příslušného pole. Následným odesláním objednávky (klikem na tlačítko “Odeslat objednávku“) potvrzuje kupující správnost údajů a prohlašuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, které akceptuje a bude dodržovat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a jejich správnost si nijak neověřuje u třetích osob.
3. [Uzavření kupní smlouvy] Kupní smlouva je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím viz odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek.  
4. [Akceptace obchodních podmínek] Kupující odesláním objednávky bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně případných nákladů na dopravu) uvedenou na internetovém obchodě, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Nabídka prodeje zboží včetně jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodu. V případě jakýchkoliv rozporů mezi obchodními podmínkami a kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím má přednost znění kupní smlouvy.
5. [Potvrzení přijetí objednávky] Prodávající potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v zákaznickém účtu, a to nejpozději do následujícího pracovního dne po odeslání objednávky kupujícím.
6. [Možné ověření objednávky] Prodávající je oprávněn v návaznosti na druh objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) dle svého uvážení ověřit objednávku u kupujícího, a to na e-mailové adrese nebo na telefonním čísle uvedeném v objednávce a kupující je povinen objednávku verifikovat. Pokud kupující objednávku neverifikuje, bude objednávka považována za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.
7. [Avizování nemožnosti dodání, Zrušení objednávky] Objedná-li kupující zboží, které již prodávající neprodává nebo zjistí-li prodávající, že objednané zboží nebude možné doručit ve lhůtě původně avizované, zavazuje se prodávající neprodleně informovat kupujícího na e-mailovou adresu nebo telefonický kontakt uvedený v objednávce nebo v zákaznickém účtu a domluvit se s ním na dalším postupu. Pokud nedojde k dohodě, prodávající může objednávku zrušit.
8. [Následné změny ze strany kupujícího] Prodávající v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí objednávky s následným dodatkem nebo odchylkou provedenou ze strany kupujícího. Navržení změn, dodatků či odchylek kupujícím vůči potvrzené objednávce prodávajícího považuje prodávající toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu kupní smlouvy. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné neuzavření kupní smlouvy ve smyslu změn kupujícího.
9. [Zjevné chyby v popisu nebo ceně zboží] Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném v internetovém obchodu anebo v případě zjevně mylné informace či technické chyby, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky.

V. Platební podmínky, fakturace, splatnost kupní ceny

1. [Způsoby placení] Při konkrétním nákupu vybere kupující v procesu objednávky způsob úhrady kupní ceny a případných dalších nákladů (např. náklady na dopravu). Cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:   
a.) v hotovosti v případě osobního odběru zboží v odběrných místech prodávajícího
b.) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, je-li sjednána přeprava u oprávněného přepravce (hotovost přebírá přepravce). V případě přepravy PPL je zpravidla možné hradit kupní cenu bezhotovostně platební kartou;
c.) platbou online přes platební brány nebo rychlý převodem;
Podrobné platební podmínky jsou dostupné v rámci internetového obchodu v sekci „Doprava a platba“ a tvoří nedílnou součást obchodních podmínek.
2. [Splatnost kupní ceny] Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, je splatnost kupní ceny a sjednaných souvisejících nákladů:
a.) u zboží na dobírku okamžikem převzetí zboží kupujícím,
b.) u zboží dodaného v odběrném místě převzetím zboží, není-li sjednána platba předem,
c.) u bezhotovostní platby do 48 hodin ode dne odeslání objednávky dle čl. IV odst. 2. V případě platby bezhotovostním převodem se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla připsána na bankovní účet prodávajícího,
3. [Potvrzení o zaplacení] Je-li sjednána úhrada kupní ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží před dodáním zboží, obdrží kupující elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo v zákaznickém účtu potvrzení o úhradě kupní ceny.
4. [Vystavení faktury] Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Faktura obsahuje zejména označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu kusů zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, DPH, datum splatnosti kupní ceny, číslo účtu prodávajícího a variabilní symbol, výši ceny za dopravu, je-li sjednána a další náklady. O vystavení faktury bude kupující informován pomocí e-mailu s odkazem, kde je možné si fakturu v elektronické podobě stáhnout; vždy je pak faktura uložena v rámci zákaznického účtu. V případě platby předem je součástí faktury také účtenka vystavena v souladu se zákonem č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb a dalšími příslušnými předpisy.
5. [Vystavení dobropisu] Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) jen za níže uvedených podmínek:
a.) jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit ani poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží a kupující uplatnil právo na slevu z kupní ceny zboží, nebo nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou a prodávající tuto skutečnost písemně uzná, nebo
b.) odstoupí-li kupující v souladu s těmito obchodními podmínkami od kupní smlouvy, nebo
c.) bude-li zboží kupujícím uhrazeno předem a nevyzvednuto kupujícím v souladu s těmito obchodními podmínkami.  
6. [Převzetí zboží] Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

 VI. Doprava zboží a poštovné, osobní odběr, přechod nebezpečí škody na věc 

1. [Způsoby dopravy] Přehled možných způsobů dodání zboží určuje prodávající a uvádí je v internetovém obchodu. Objednané zboží je zasíláno zásilkovou službou dle aktuální nabídky poskytovatelů zásilkových služeb (přepravců). Kupující je oprávněn v objednávce zvolit z možností způsobů doručení zboží uvedených zde. Způsob dodání zboží je možné domluvit odlišně od možností nabízených prodávajícím.  
2. [Osobní odběr] Kupující je povinen při volbě osobního odběru zboží v odběrném místě vždy vyčkat na zaslání potvrzujícího e-mailu nebo sms o tom, že je objednané zboží připraveno k vyzvednutí. Dříve nebude možné objednané zboží vyzvednout. Objednané zboží bude v odběrném místě k dispozici k vyzvednutí po dobu 10 dnů ode dne odeslání potvrzujícího e-mailu o možném vyzvednutí zásilky. Nebude-li v této době zásilka kupujícím vyzvednuta, považuje se objednávka za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní. Prodávající je povinen do 14 pracovních dnů vrátit kupujícímu kupní cenu na bankovní účet, z něhož byla kupní cena uhrazena nebo na bankovní účet, který pro tento účel kupující prodávajícímu sdělí.
3. [Nepřevzetí nebo nevyzvednutí zboží] Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce,  je kupující povinen převzít veškeré zboží při jeho dodání. Kupující je povinen převzít veškeré zboží i v případě, že přepravce připravil dle žádosti kupujícího či s jeho souhlasem zboží k vyzvednutí k osobnímu odběru na vybraném výdejním místě u externího smluvního partnera přepravce, přičemž prodávající nenese kupujícímu v této souvislosti žádné náklady. Odmítne-li kupující převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady s tímto spojené a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu majetkové a nemajetkové újmy prodávajícího. Totéž se uplatní, pokud si kupující zboží nevyzvedne v odběrném místě ve lhůtě k tomu určené.
4. [Opakované doručování] V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Totéž se uplatní, nebylo-li zboží možné dodat z důvodu uvedení nesprávné nebo neúplné adresy v objednávce.
5. [Větší množství zboží] Dodá-li prodávající větší množství zboží, než kolik je povinen dodat podle kupní smlouvy, je kupující oprávněn přijetí přebytečného zboží při jeho převzetí odepřít.
6. [Převzetí zboží od přepravce a jeho kontrola] Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen překontrolovat zboží, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud je obal porušen, nemusí kupující zboží převzít za předpokladu, že porušení se jeví jako neoprávněné vniknutí do zásilky, a sepíše s přepravcem nebo předávajícím zápis o škodě. Podpisem dodacího listu či jiného dokladu bez uvedení výhrad či škod kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
7. [Nabytí vlastnictví] Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny včetně souvisejících nákladů (DPH, doprava apod.) nebo jeho převzetím, dle toho, co nastane později, není-li ujednáno jinak. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží kupujícímu.

VII. Dodací lhůty

1. [Dodací lhůty podle typu zboží] Není-li na webových stránkách v internetovém obchodu uvedeno jinak, jsou dodací lhůty zboží stanoveny následovně:
a.) zboží
Je-li zboží k dispozici skladem, je v případě
-  přepravy do místa určeného kupujícím zásilka předána přepravci nejpozději ve lhůtě 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky nebo od úhrady kupní ceny, je-li zvolena platba předem;
- osobního odběru předáno kupujícímu ve zvoleném odběrném místě nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky nebo od úhrady kupní ceny, je-li kupujícím zvolena platba předem.
Nebude-li možné ve výše uvedených lhůtách objednané ostatní zboží dodat, oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu postupem dle článku IV. odst. 7 obchodních podmínek.
 
VIII. Odstoupení od kupní smlouvy 

1. [Poučení o odstoupení] Tímto článkem prodávající upozorňuje a rovněž poučuje kupujícího, který je spotřebitelem, na možnost odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku následovně:
a.) Kupující/Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne:
(i) převzetí zboží, jde-li o kupní smlouvu; nebo
(ii) převzetí poslední dodávky zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí.
b.) Kupující je povinen odstoupení od kupní smlouvy zaslat prodávajícímu
písemně dopisem na adresu Boris Vaculík Dukelských bojovníků 158, 671 81 Znojmo,
nebo na emailovou adresu: info@elsvar.cz, a to formou jednostranného právního jednání. K odstoupení může kupující použít formulář (k dispozici zde);
c.) Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
d.) V případě odstoupení od kupní smlouvy  je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, zaslat zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na adresu kamenné prodejny prodávajícího:
Boris Vaculík Dobšická 2, 669 02 Znojmo.
Prodávající neakceptuje balíky na dobírku. Zboží lze vrátit také osobně v provozní době výše uvedenou prodejnu. Jiný způsob vrácení zboží na základě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku VIII. prodávající nepřijímá.
e.) Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před jejím uplynutím.
f.) V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v občanském zákoníku.
g.) Zboží, které bude kupující odesílat v rámci odstoupení, doporučuje prodávající vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně případného příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Se zbožím zašle kupující kopii dokladu o koupi.
h.) V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky obdržel. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
i.) Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.
j.) Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
2. [Potvrzení přijetí odstoupení] V případě obdržení odstoupení od kupní smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí. Následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a potvrdí si s kupujícím další postup.
3. [Případy, kdy nelze odstoupit]
 Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží zejména, když se jedná o zboží:
(i)       upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
(ii)      které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
(iii)     v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z technických nebo jiných  důvodů jej není možné vrátit zpět.
4. [Dárky poskytované se zbožím] Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení. 
5. [Podnikatel] Ustanovení tohoto článku se nepoužije pro podnikatele. Právo podnikatele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí příslušným právním předpisem.
 
IX. Odpovědnost z vadného plnění, Záruční podmínky

1. [Příslušné právní předpisy] Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku). Není-li kupující podnikatel, u něhož by bylo zřejmé, že se kupní smlouva týká jeho podnikatelské činnosti, aplikují se na smluvní vztah rovněž zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě dle ustanovení § 2158 a násl. občanského zákoníku (viz dále).
2. [Odpovědnost za jakost při převzetí] Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a.) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b.) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c.) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d.) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
e.) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.
3. [Práva kupujícího z vadného plnění] Má-li zboží vadu, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu, a to i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:
a.) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
b.) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;
c.) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím; nebo
d.) vyplývá-li to z povahy zboží.
Pokud bude reklamace oprávněná, kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva
z vadného plnění.
4. [Doba pro uplatnění reklamace] Kupující je oprávněn uplatnit právo za vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Bylo-li zboží podle kupní smlouvy přepravováno, běží záruční doba od dodání zboží do místa určeného v objednávce, jinak od převzetí zboží kupujícím v odběrném místě.
Je-li na prodávaném zboží, obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze zboží použít, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
5. [Nemožnost reklamace] Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití zboží, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
6. [Potvrzení o odpovědnosti prodávajícího] Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. V potvrzení uvede prodávající i svou obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo. V potvrzení prodávající uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi vážou, nejsou dotčena. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení podle § 2166 odst. 1 občanského zákoníku nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím v tomto odstavci uvedené údaje.
7. [Proces reklamace] Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad u prodávajícího:
a.) elektronicky na e-mail: info@elsvar.cz nebo
b.) telefonicky na 602 119 299 (Po-Pá od 09:00 do 17:00) nebo
c.) písemně dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího Boris Vaculík, Dukelských bojovníků 158, 671 81 Znojmo
d.) osobně v příslušné provozní době v kamenné prodejně Boris Vaculík,ul I.P.Pavlova 10, 669 02 Znojmo
Kupující uvede při uplatnění reklamace své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje (jaké právo z vadného plnění uplatňuje). Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího (např. kopií daňového dokladu či jiným vhodným způsobem).
8. [Vrácení zboží] Při uplatnění reklamace, pokud není dohodnuto jinak, vrátí kupující prodávajícímu na své náklady zboží původně dodané, a to jedním ze způsobů uvedeným níže:
a.) Reklamované zboží zašle kupující prostřednictvím poštovního doručovatele balíkem na na kamenou prodejnu Boris Vaculík, ul. I-P,Pavlova 10,  669 02 Znojmo
. Balíky doručené na dobírku není prodávající povinen převzít. Prodávající doporučuje kupujícímu při zasílání reklamovaného zboží vyplnit a vytisknout reklamační list (k dispozici zde), ke kterému kupující připojí kopii dokladu o koupi zboží. Doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace využít tohoto způsobu vrácení reklamovaného zboží.
b.) Osobní doručení reklamovaného zboží je možné v kamenné prodejně Boris Vaculík, Dobšická 2, 669 02 Znojmo. Vrácení reklamovaného zboží je možné pouze v provozní době uvedené prodejny. Při osobní vrácení reklamovaného zboží bude s kupujícím sepsán reklamační list (k dispozici zde), který pro urychlení doporučujeme předem vytisknout, vyplnit a připojit k němu kopii dokladu o koupi zboží.  
 
9. [Potvrzení o reklamaci] Kupující od prodávajícího obdrží písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace zboží uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem uvedeným v objednávce nebo v zákaznickém účtu bezprostředně po přijetí reklamace; v případě osobního uplatnění je potvrzení předáno ihned v listinné podobě – potvrzení na reklamačním listu.
Prodávající dále zašle kupujícímu e-mailem uvedeným v objednávce, v zákaznickém účtu nebo v reklamačním listu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Toto potvrzení (reklamační protokol) bude kupujícímu dodáno nejpozději ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace, nejčastěji s reklamovaným  zbožím. Není-li zasíláno žádné zboží, je reklamační protokol zasílán elektronicky. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
 
X. Závěrečná ustanovení 

[Změny obchodních podmínek nebo kupní smlouvy, neplatnost ujednání] V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných prodávajícím v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku prodávajícího je prodávající oprávněn provést jednostranné změny nebo úpravy těchto obchodních podmínek.
[Řešení mimosoudních stížností] Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že v mimosoudní stížností ohledně prodeje Odpovědnou osobou ve vztahu k provozování internetového obchodu, je prodávající.


[Kontrolní orgány] Dalšími kontrolními orgány jsou:

příslušný živnostenský úřad vykonávající dozor v oblasti živnostenského oprávnění,
Úřad pro ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů,
Česká obchodní inspekce vykonávající dozor ve vymezeném rozsahu mimo jiné nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

[Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu] Vznikne-li na základě uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem spor, který nebude jinými prostředky vyřešen ke spokojenosti kupujícího - spotřebitele, má tento kupující vždy mimo jiné právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz) jako na věcně příslušný subjekt dle ustanovení § 20e písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle příslušných ustanovení části třetí (§ 20d – 20m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Spotřebitel – kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
[Právní předpisy] Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách ani v kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v případě kupujícího – spotřebitele zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
[Specifická regulace] Prodávající je osobou odpovědnou za plnění všech povinností spojených s provozováním internetového obchodu, které vyplývají ze zákona o léčivech, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují.
[Prohlášení kupujícího] Kupující tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek před odesláním objednávky, ujednání obchodních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí a bude se jimi řídit. Dále kupující prohlašuje, že léčiva kupuje pro sebe nebo své potřeby a nebude je prodávat dalším osobám.
[Účinnost obchodních podmínek] Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ode dne 02. 01 2019. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek zůstávají nedotčena.